Fondazione Faustino Onnis Onlus Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Sassari Comune di Selargius
home > gli amici di faustino > pinnicada sa bandera de sa poesia campidanesa

Pinnicada sa bandera de sa poesia campidanesa

Vincenzo Pisanu • 1 maggio 2001

Su trexi de maju di occannu, in dì de Nostra Sennora de Fatima, a is noioras e mesu, a murrinadroxu, in bidd' eCeraxus s'est pinnicada po sempiri sa bandera prus manna de sa canzoni e de sa poesia campidanesa, espressada in calisisiatforma: Faustinu Onnis, cantori e poeta, babbu mannu de totu sa poesia de Campidanu, est mortu.

 Naseiu a Santu 'Aingiu (San Gavino Monreale) in su millienoixentusbinticincu, Faustinu hiat connotu in logu suu, in s'Aristanesu, in Marmilla e in totu su Campidanu, is varius modus de cantai sa vida in mes' emassajus e pastoris, spigadrixis e maistus di arti, feminas de domu e de sartu. Scadrallutu de sendu pipiu (fiat abbarrau orfanu a noi annus) e cabudraxu in totu, ancora piceioccheddu hiat moviu sa prima rebellanzia sua contras a su faseismu.

 Traballendu de manorbeddu in sa zona insaras prus famida de sa Sardigna, su Sulcis, inci hiat scabiossau de susu a baseiu materiali e gavetta de muradori, poita ca teniat famini e pretendiat pani po pappai. Dd'hiant denunziau po vilipendiu a Mussolini. Gherrendi cun s'abisongiu si jùt cresciu in sa scola de is ominis fattus amaroIla, fadendi su scienti in bidda sua, i a pustis in Casteddu, sabateri de zocculus di ortigus bendius in sa buttega "Tre Quattrini': posta in sa prazza de Santu ]acu. Hiat fattu finza su steriarxu in bidda sua, appena coiau, finzas a candu jùt depiu andai a cumbatti' cun maccus, infermieri in su spidali de Casteddu. De insaras si fut gherrau sa vida po s'amori de sa familia e po is fillus (medas), po s'amori de is amiganzias bonas e po su liggiri. Po su studiu e sa eircalla de dogna elementu chi torressit a sa storia, a is usanzias i a su costumau de su jùeddari campidanesu, a calisisiat forma de poesia e de cantu. Cantadori de paxi e de libertadi, hiat ammadurau e cumpriu sentidu impari a sa connoscenzia de tot'is formas e is traggius chi sa genti campidanesa teniat di accrosai e de poni' canzonis. Passendi de s'anninniu a su mutettu, de is cantus de barzolu a s'attitidu, de is goccius a sa canzoni a curba, Faustinu Onnis hiat attraessau totu s'ampraria de is varius modellus di espressioni poetica cun sa torrada, sa retroga, sa currentina e sa repentina, fruttu de is maistus mannus de cussu tempus, comente Peppinu Ghiani, Pietrinu Maxia, Luiginu Congia e aterus. E diaici, arregollendi in mes' esa genti is varias espressionis de cantu e poesia popolari, dd'has hiat seberadas e catalogadas a segundu de s'appartenenzia a sa scola insoru, individuada de issu in tres areas geograficas, Tèrraba, Seddori-Samassi e Is Prazzas in sa Trexenta. De custus studius suus e de totu is ateras notizias chi cunteniat sa memoria storica sua, si podit nai ca sindi hant segau a corria lada poetas e studiosus, genti bona de coru e aterus chi dd'hant seiutuau.

 Ma de issu no abbarrat vetti custu. Issu lassat puru (e su prus no est pubblù:au), poesia comenti si narat "colta': ammadurada in is annus chi dd'hant agatau impari a tanti aterus e ateras, in diversus movimentus culturalis. In studius de pintoris, in mes' e giovunus e piccioccheddus in is scolas, in is Pro Loco e in assoeiazionis culturalis e anca totu nei fiat genti chi stimaiat su bellori e sa poesia, sa musica, s'arti e su cantu.

 Est stetiu su primu maistu de scola campidanesa, curadori de medas pubblicazionis e presidenti de tantis premius litterarius e de poesia. Hat tradusiu testus sacrus, pregadorias e parti de sa liturgia. Est stetiu s'amigu po totus, su fradi bonu de coru chi hat traballau sempiri prus po is aterus che po issu etotu. Hat cantau s'amori chi hiat connotu in totu su manniori suu e su dolori de sa genti. Su dolori de sa terra nostra e de is mammas, su dolori chi dd'est sempiri stetiu cumpangiu finzas in is dìs prus nodidas de sa vida.

 Hat cantau is valoris de sa familia, de s'amiganzia, de s'onestadi. Hat cantau cun totu sa boxi chi teniat po finzas candu su cantai fiat fadiga, attraessendi tentas e tentas de marigosori.

 Hat cantau totu s'amori chi unu poeta mannu podit cantai. In su coru de chini dd'hat connotu i hat tentu sa fortuna de ddu stimai, Faustinu lassat unu sbuidu mannu e marigosu, chi su tempus e sa stima po issu hant a tramudai in rassegnazioni serena. In sa poesia e sa cultura sarda, po cantu issu teniat, hiat connotu e annotau in sa memoria sua, lassat unu sbuidu mannu chi nemus, nisciunus, hat a podi' prus preniri. A is poetas chi dd'hant stimau i a totu cussus chi meda tenint de ddi torrai, Faustinu hat lassau una bandera manna, pinnicada, chi is poetas campidanesus depint spinnicai. Po dda prantai in su pinnioni prus artu, a triniri a su bentu de sa storia e de su bellori, po chi s'opera sua manna (mai reconota in vida) pozzat essiri prus a innantis giustamenti apprezziada e studiada in su tempus benideru. Vétti diaici dd'hant a podi' torrai grazias sighendi in su mori mannu chi issu hat lassau.