Fondazione Faustino Onnis Onlus Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Sassari Comune di Selargius
home > faustino's friends > v^ edizione del premio d’arti faustino onnis

V^ Edizione del Premio d’Arti Faustino Onnis

Luciana Onnis • 19 settembre 2020

Prémiu de Artis   Faustinu Onnis – Sa de Cincu EditzioniTeatru Comunali Si ‘e Boi – Ceraxus

Cenàbura su 2 de  Mesi de Ladàmini h. 17.00A is cincu de merì  at a cumentzai sa gara dei is cantadoris e cantadoras e sa giuria, impari cun sa genti adobiada, at a votai is mellus e at  a premiai is bincidoris.

Sàbudu su 3 de  Mesi de Ladàmini h. 17.00

Premiatzioni de is  òperas bincidoras de su cuncursu literariu

At a presentai

Piersandro Pillonca Giornalista

Saludus

de su Sìndigu de CeraxusPieru Luisu Concu

de su Sìndigu de Santu’Èngiu Carlo Tomasi

Amentu po Brunu Pisano, estimadori de is costumàntzias e de sa cultura sarda, fundàdori de s’Assòtziu “Is Amigus de sa Poesia”

 ant  a intervènniri

Roberta Relli  - Assessora comunali a sa cultura

Luciana Onnis Presidenti de sa Fundatzioni Faustinu Onnis

Gianni Frau Presidenti de sa Proloco de Ceraxus

Francesca Petrucci Poetessa

At a chistionai sa Giuria(Anna Cristina Serra, Presidenti de Giuria, Gavinu Maieli, Giùliu Paulis, Maurìtziu Virdis, Duìliu Caocci, Toninu Oppes)chi at apremiai is bincidor* de is setzionis prosa e poesia

ant a liai parti a s’atóbiu

Ignazio Sanna Cantori, maistu de pannu nodiu e estimadori de is traditzionis de su populu sardu

Maria Jole Serreli  Artista

A s’acabbu eus a podiri ascurtai su cuncertu de Clàudia Aru Triu