Fondazione Faustino Onnis Onlus Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Sassari Comune di Selargius
home > faustino onnis > biografia de faustinu onnis

Biografia de Faustinu Onnis

Faustinu Onnis, mortu a Ceraxus, bidda sua de adozioni, in su mesi de Maju de su 2001, fiat nasciu a Santu ‘Aingiu Monreali in su 1925. Terzu de ses fillus, a noi annus fiat abarrau orfanu de mamma.

Pigada sa licenza elementari, iat incumenzau  de piccioccheddu a traballai. Candu teniat appena dexesetti annus, in su 1942, fut stetiu mobilitau civili po sa costruzioni de casermas a Iglesias. Si fut amostau luegus insufferenti a is cundizionis de traballu, tostadas e a su sfruttamentu suu e de is cumpangius suus. Dd’iant denunziau a su tribunali militari po attividadi sovversiva i vilipendiu a Mussolini, e hoi est arregordau comente su prus giovunus de is antifascistas in Sardigna.

In su 1944, in Santu  ‘Aingiu, ia’ pigau parti a una rivolta populari po impedì su violentamentu de is femminas de parti de is paracadutistas de sa 183^ Divisione Nembo. In su cursu de is disordinis  fut abarrau mortu unu cumpaesanu e is forzas de s’ordini iant arrestau a Faustinu impari a quatturu amigus suus. Arreconnotu innocenti, fut stetiu liberau pustis de cincu mesis, ma s’esperienzia de su presoni dd’hiat provau e dd’hiat donau s’occasioni de iscrìri. De ingunis  iat mandau a su babbu una pariga de litteras dolorosas, e cunpostu puru una regorta de poesias e aterus scrittus in italianu.

I cussus annus,  sighiat a coltivai sa formazioni litteraria e culturali sua, comente autodidatta, destinendi casi totu su chi arrenesciat a poni’ a parti, po comperai liburus.  Custu sidi de depi sciiri dd’iat condùsiu a conosci’ is operas mannas de sa litteradura italiana e su pensamentu politicu e filosoficu de s’Ottuxentus e de su Noixentus. Pustis de sa guerra ia’ traballau in su settor’e s’edilizia, a sa ricostruzioni de Casteddu, apustis comente operaiu ortopedicu. Fut stetiu, ancora,

rappresentanti de cummerciu e infinis, de 1957 finzas a s’edadi de sa pensioni, infermieri.

In su 1952 si fut coiau cun Carmina Suergiu de Ceraxus e dexi annus apustis si fiat stabiliu in custu centru, ingiriau de una famillia sempiri prus numerosa. Impegnau prima in su sindacau, de su 1975 a su 1980 fiat stetiu consilleri cumunali.

In su mentris ammaduraiat s’interessu po sa cultura e sa lingua de Sardigna e si dedicaiat a sa scrittura in versus e in prosa. Grazias a sa conoscenzia de Antoni Sanna, professori de linguistica  

e  presidenti de su “Premiu Ozieri”, cumenzaiat a partecipai cun is operas suas a custa manifestazioni. Si fut impenniau diaici, stabilendi cuntattus cun personaggius comente Angheleddu Dettori, Cicitu Masala, Giuanni Lilliu, Benvenutu Lobina, Matteu Porru, Aquilinu Cannas e aterus, a su processu de rinnovamentu de sa litteradura e a sa batallia po s’arreconoscimentu  de sa lingua sarda. Sa partecipazioni arripìtia a sa manifestazioni ozieresa dd’iat fruttau arreconoscimentus medas, acabaus in su primu premiu po sa prosa in su 1978, e in su primu po sa poesia dexi annus prus a tradu. De su 1982 a su 1984 fut stetiu tzerriau a fai parti de sa giuria, ruolu chi iat tentu occasioni de torrai a bistiri in numerosas ateras manifestazionis sìmbilis, coberrendi in prus de unu casu sa carriga de presidenti. Non smittìat po custu de partecipai a aterus premius chi si teniant in tot’is partis de s’isula, ottenendi premius importantis: a su “Sarcidanu”  de Biddanoa’e tulu; a su “Cambosu” de Orotelli; a su “Tzitadi de Dolianoa”  e a medas aterus.

In s’ìnteris pigaiat parti a iniziativas po sa salvaguardia de sa tradizioni culturali e de sa lingua sarda. In su 1981, a Ceraxus, ia’ pigau parti a su Cunvegnu  Internazionali “Is sollecitazionis eticas de sa poesia, in rapportu a sa situazioni sotziu-politiga in s’area de su Mediterraneu. Po annus fut stetiu consulenti po s’organisazioni de “ Su  Sposaliziu Ceraxinu “, fadendi sa tradusioni in sardu de i’ branus de sa liturgia e de s’omelìa po is isposus. In su 1995 fut stetiu tra i’ fundadoris de sa Libera Universidadi de Campidanu, anca iat operau comente vicepresidenti e comente insegnanti.

De su 1982 a su 1992 fiat stetiu redadori de sa rivista de poesia “S’Ischiglia”, in sa cali iat pubblicau una parìga de articulus e saggius. Apustis, iat contribuìu puru a su nascimentu de i’ rivistas nobas “Nur” e “Paraulas”.

Autori puru de medas tradusionis, iat arregortu in su 1993, parti de is poesias suas in su volumi Perdas, chi s’aberit cun sa presentazioni de Cicitu Masala; e in su 1996 iat fattu sighì’ unu utili

Glossariu sardu campidanesu, cun prefazioni de Giuliu Paulis, in su cali acciungit prus de tremila terminus a su vocabulariu de Vissentu Porru.

Faustinu Onnis